Yleiset myyntiehdot

 

Soveltamisala ja Määritelmät

Nämä yleiset myyntiehdot koskevat Tuulisalmi Oy:n (”Myyjä”) ja elinkeinonharjoittajien (”Ostaja”) välisiä kauppoja

Muutokset ja lisäykset

Myyjä pidättää itsellään oikeuden ”Yleisten myyntiehtojen” muuttamiseen tarvittaessa. Voimassa oleva myyntiehto löytyy Myyjän verkkosivuilta osoitteesta www.tuulisalmi.fi.

Tilaus

Tuotetilaukset tehdään joko suoraan Myyjälle tai määritellyn tilaustavan mukaisesti verkkokauppaan.

a) Verkkokauppamyynnissä ostajan tulee rekisteröityä verkkosivujen kautta asiakkaaksi, jolloin Myyjä tarkistaa ja vahvista rekisteröintitiedot ja voi halutessaan myös olla vahvistamatta rekisteröintiä, jos epäilee Ostajan tarkoitusperiä (esim. kilpailija tms).

b) Kun rekisteröinti on vahvistettu verkkokaupassa niin Ostaja voi jatkaa tilauksen tekoa ja Myyjä voi vahvistaa tilauksen Ostajalle vastaanotettuaan tilauksen.

Molempia sitova sopimus astuu voimaan Myyjän lähetettyä tilausvahvistuksen Ostajalle.

Hinta ja maksun suorittaminen

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa tai muita lisäkuluja seuraavin ehdoin

a) Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa toimitus- ja myyntiehtoja ilman etukäteisilmoitusta.

b) Myyjä pidättää itsellään myös oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

c) Maksua koskien Myyjä voi

– pyytää etukäteismaksua järjestelmän mukaisesti (esimerkiksi verkkokauppamyynti)

– tai laskuttaa sovitun hinnan mukaisesti Tuotteiden lähdettyä Myyjän varastosta, jolloin maksu suoritetaan 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti.

d) Kokonaistilauksen arvonlisäverottoman arvon jäädessä alle 100 € veloitetaan 20 € pientoimituslisä alv 0 %.

e) Mikäli Ostaja ei suorita laskua eräpäivään mennessä on Myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaisesti.

Tekninen informaatio

Vastaanotettua teknistä tietoa ei ilman Myyjän suostumusta voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on luovutettu.

Toimitusehdot ja toimitusaika

Myyjä toimittaa tuotteet Ostajalle seuraavin ehdoin:

a) Toimitus tapahtuu vapaasti tehtaalta/vapaasti Myyjän varastolta noudattaen Incoterms 2020 EXWORKS-ehtoja. Mahdolliset lavamaksut peritään laskutuksen yhteydessä.

b) Tuotteet toimitetaan ilmoitetun toimitusaikataulun mukaisesti tai osapuolten yhdessä kirjallisesti sopiman muun aikataulun mukaisesti. Toimitusajalla tarkoitetaan Myyjän Ostajalle ilmoittamaa päivää, jolloin tuotteet ovat Ostajan noudettavissa.

c) Jos tuotteita on varastossa niin tavoitteena on toimitus kahden arkipäivän sisällä. Muussa tapauksessa ostajalle ilmoitetaan tuotteen toimitusaika.

d) Myyjä voi myös ehdottaa Ostajalle muita toimitusehtoja ja antaa sopia erikseen toimitustavasta.

e) Verkkokauppa-toimituksissa toimituslauseke on INCOTERMS 2020 CPT.

f) Jos toimitus verkkokaupassa on muualle kuin Suomeen, esim EU alueelle niin tarvittaessa sovittava erikseen.

Vaaranvastuu

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi

Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

Toimitusviivästys

Myyjän on ilman viivytystä ilmoitettava Ostajalle, jos on aihetta epäillä toimituksen myöhästyvän.  

a) Tapauksissa, joissa toimituksen viivästyminen johtuu

– ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai

– Myyjän tavarantoimittajalle tai Ostajalle aiheutuneesta teosta tai laiminlyönnistä tai

– muusta toiminnasta

tulee toimitusaikaa pidentää sopivaksi katsotulla ajalla.

b) Ostajalla on ainoastaan siinä tapauksessa oikeus purkaa viivästynyt toimitus, jos sen on katsottu aiheuttavan kohtuutonta haittaa Ostajalle ja se ei johdu ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai Myyjän toiminnasta tai laiminlyönnistä. Tästä on kuitenkin sovittava kirjallisesti.

c) Ostajalla on oikeus toimitusviivästyksestä johtuen vahingonkorvaukseen ainoastaan, mikäli asiasta on erikseen sovittu kirjallisesti.

d) Jos viivästys johtuu Myyjän laiminlyönnistä, ostaja voi vaatia, mikäli hän on vahinkoa kärsinyt välittömien vahinkojen osalta vahingonkorvausta, joka on alalla vallitsevan käytännön mukainen, kuitenkin enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin tavaran arvosta.

e) Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimittamasta Tuotetta, mikäli Myyjällä on perusteltu aihe kyseenalaistaa Ostajan maksukyky. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus toimittaa Tuote sellaisissa tapauksissa, joissa Ostaja kehotuksen saatuaan suorittaa maksun etukäteen tai antaa Myyjän hyväksymän vakuuden. Myyjällä ei ole mitään muita vastuita toimitusviivästyksestä johtuen kuin mitä Toimitusviivästys-kappaleen alussa on mainittu.

f) Ostaja menettää oikeuden vahingon korvaukseen, mikäli hän ei esitä vaatimustaan Myyjälle kuuden viikon aikana ilmoitetusta toimituspäivästä.

g) Myyjä ei vastaa mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista mitä viivästys aiheuttaa.

Vastuu virheestä

Myyjä on velvollinen, oman valintansa mukaisesti, vaihtamaan tai korjaamaan tuotteessa olevan virheen, joka johtuu Tuotteen rakenteesta, materiaalista tai valmistuksesta.

a) Myyjän vastuu ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat

– tuotteen vääränlaisesta käytöstä

– Ostajan toimittamasta materiaalista tai

– Ostajan materiaalin rakenteesta.

b) Myyjän vastuu kattaa ainoastaan virheet, jotka ilmenevät tuotteen toimituksesta Ostajalle ensimmäisen vuoden aikana.

c) Myyjä ei ole vastuussa muista kuin kohdassa ”Vastuu Virheestä” mainituista virheistä. Tämä koskee myös jokaista seuraamustappiota, jota virhe voi aiheuttaa, esim. tuotannon tai voiton menettäminen.

Reklamaatiot

Jos toimitus on joltain osin virheellinen, tulee ostajan ilmoittaa asiasta Myyjälle.

a) Ostajan tulee välittömästi ilmoittaa virheestä myyjälle kirjallisesti, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden päästä Tuotteen toimituksesta Ostajalle. Reklamaatiossa tulee ilmetä selvitys virheestä.

b) Ostajan havaitessa Tuotteen luovutuksen yhteydessä näkyvän virheen, esim. tuotevaurio tai vajaa toimitus, tulee asiasta ilmoittaa tuotteen vastaanoton yhteydessä ja kirjata virhe tuotteen toimitusasiakirjaan tai muuhun sellaiseen. Mahdollinen piilovirhe tulee ilmoittaa kuljetusyritykselle/Myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 5 päivää tavaran vastaanotosta.

c) Mikäli Ostaja ei reklamoi edellä mainittuina määräaikoina, menettää hän oikeutensa vaatia korvausta virheestä.

Palautukset

Tuotteen palautukset, kun Ostaja todennut niissä virheen.

a) Ainoastaan sellaiset palautukset hyväksytään ilman lisäkuluja, joissa Myyjä voidaan asettaa vastuuseen virheestä, esim. Virhetoimitukset tai valmistusvirheet.

b) Ennen tällaista palautusta tulee Ostajan ottaa yhteys Myyjään saadakseen toimintaohjeet palautuksen osalta.

c) Muut mahdolliset palautukset tulee hyväksyttää etukäteen Myyjällä. Lähtökohtaisesti, jos Tuote on virheetön, palautusta ei hyväksytä. Palautushyväksynnän kyselyssä tulee viitteenä esittää Myyjän tilaus- ja/tai laskunumero. Tuotepalautuksessa tulee toimituksen liitteenä olla Myyjän kirjallinen palautushyväksyntä. Palautusrahdista vastaa Ostaja, jos ei muuta ole sovittu. Hyväksytty palautus tulee aina palauttaa alkuperäisissä pakkauksissa, jotka ovat vahingoittumattomia, merkitsemättömiä ja myyntikelpoisia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden käsittelykuluihin, jotka aiheutuvat mm. tavaran purkamisesta ja tarkistamisesta. Käsittelykulut ovat minimissään 5 % tavaran ostohinnasta, kuitenkin vähintään 50 € alv. 0 %.

d) Palautetun tuotteen vastaanottotilanteessa Myyjä tarkistaa, että tuotepalautuksen kriteerit täyttyvät. Tämän jälkeen palautuksesta tehdään hyvityslasku.

Sopimuksen purku

Ostaja ja Myyjä voivat purkaa tekemänsä sopimuksen seuraavin ehdoin.

a) Ostajalla on oikeus purkuun

– Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

– Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

b) Myyjän oikeus purkuun

– Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen.

– Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

– Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

– Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

Tuotevastuu

Myyjän tuotevastuu henkilö- tai omaisuusvahingoissa.

a) Myyjä ei vastaa Ostajalle jo toimitetun Tuotteen aiheuttamasta henkilö- tai omaisuusvahingosta tai niiden seurauksesta.

b) Mikäli Ostaja joutuu vastuuseen kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä edellä olevan kohdan mukaisesti, ei Myyjä ole siitä vastuussa.

c) Molempien osapuolten tulee vastavuoroisesti pitää toinen osapuoli tietoisena kaikista Tuotteesta aiheutuneista vahingoista.

Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaran rakenteesta tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä

Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhdenvälimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.